Nødretsforordningen

Senest opdateret 29/12/2022

Forordning om fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi

EU har d. 22. december 2022 vedtaget Rådets forordning om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi. Forordningen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende d. 29. december 2022 med ikrafttrædelse d. 30. december 2022. 

Forordningen indeholder bl.a. en definition på tilladelsesprocesser, begrænsninger på sagsbehandlingstid for VE-projekter og en kategorisering af VE som en væsentlig samfundsinteresse. Relevant dansk lovgivning vil blive tilpasset i henhold til forordningen. Vi opdaterer løbende med information her på VEprojekter.dk.

Hvem er omfattet af reglerne?

Alle som ansøger om tilladelse til at opføre, foretage repowering af og drive anlæg med henblik på produktion af energi fra vedvarende energienergikilder (VE).

Hvilke typer anlæg er omfattet af reglerne?

Forordningen indfører kortere frister for tilladelsesprocessen for installation af solceller og solpaneler på bygninger, repowering af elproduktionsanlæg til vedvarende energi og installation af varmepumper. Tidsfristerne vurderes kun at få begrænsede konsekvenser i Danmark, da de omfattede dele af de omfattede tilladelsesprocesser i høj grad allerede opfylder tidsfristerne.

Nye tidsfrister for den administrative tilladelsesproces

For den administrative tilladelsesproces for bygningsintegrerede og tagmonterede solceller og solpaneler gælder nu en tidsfrist på tre måneder. Hvis en ansøger, som ansøger om tilladelse til installation af et solenergianlæg på under 50 kW, ikke har fået svar på sin ansøgning inden for en måned, betragtes denne som værende udstedt. For den administrative tilladelsesproces for repowering af kraftværker til vedvarende energi gælder nu en tidsfrist på seks måneder. Hvis repowering ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet på mere end 15%, tillades nettilslutning til transmissions- eller distributionsnettet inden for tre måneder efter ansøgning til den relevante netvirksomhed.

For den administrative tilladelsesproces for installation af varmepumper på under 50 MW gælder nu en frist på en måned, dog i tilfælde af jordvarmepumper tre måneder. For varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 12 kW og varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 50 kW, der installeres af en VE-egenforbruger, indføres en anmeldelsesbaseret tilladelse til nettilslutning.

Hvornår gælder reglerne fra? 

Forordningen gælder fra den 30. december 2022 og 18 måneder fra ikrafttrædelsen.

Hvis I har spørgsmål 

Da den danske lovgivning endnu ikke er tilpasset, vil der være en række spørgsmål, vi ikke kan svare på endnu. 

Hold jer opdateret om forordningen og den danske lovgivning her på siden, hvor vi løbende opdaterer indholdet, herunder vores FAQ.  

Læs mere om forordningen på her.
 
Hvis I har spørgsmål angående etableringstilladelse eller væsentlige ændringer af bestående elproduktionsanlæg, er I velkomne til at ringe til Energistyrelsen på 33 92 67 00 / veprojekter@ens.dk.

Hvis I har spørgsmål angående miljøkonsekvensvurdering (VVM), natur- og miljøbeskyttelse samt miljøgodkendelse, er I velkomne til at ringe til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00 / mst@mst.dk.

Hvis I har spørgsmål angående planloven er I velkomne til at kontakte Center for Plan (tidl. Bolig- og Planstyrelsen) på planloven@bpst.dk.

Hvis I har spørgsmål angående bygningsreglementet, herunder byggetilladelse, er I velkomne til at kontakte Center for Byggeri (tidl. Bolig- og Planstyrelsen) på byggeri@bpst.dk.